Latinsk ordliste

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning
Ordlister

Ofte møder man i kilder som retsdokumenter og kirkebøger latinske ord og vendinger. Mange er gledet ud af hverdagssproget, andre er blevet gængse fremmedord.
De latinske navne på helligdage skal søges i Helligdagskalenderen

Indholdsfortegnelse:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

A/Æ

 • ab: efter
 • ab hinc: fra denne tid
 • ab hoc mense: fra denne måned
 • absolvere: tilgive
 • Absolution, abs.: syndstilgivelse
 • ad diem; a.d.: på selve dagen
 • Ætatis, æt.: alder
 • Aetatis suæ: i en alder af
 • Amita: faster
 • Amitinus: søskendebarn
 • Anno: i året
 • Anno aetatis: i hans/hendes alders ... år
 • Anno dei: år efter Kristi fødsel
 • Anno Domini, A.D.: Herrens år
 • Anno Incarnationis, a. inc.: i det Herrens år
 • ante: før
 • anticipatus: forudgrebet, dvs. førægteskabelig
 • Appellatus: kaldt, navngivet
 • Avia: bedstemor
 • Avus: bedstefar

B

 • Baptizatus, bapt.: døbt
 • Beneficium: nåde
 • Beneficium paupertatis: fri proces p. gr. af fattigdom
 • Bissextus: Skudår

C/K

 • Caemeterium: kirkegård
 • Calendæ: første dag i måneden
 • Candela: Lys
 • cavere: garantere
 • Circumcisio: omskærelse
 • Cognomen: tilnavn
 • Commater: kvindefadder
 • Communicant: altergænger
 • Communio: deltagelse i nadveren
 • Comp., Compater/-tres: med-fadder
 • concubitus: samleje
 • Confessio: skrifte
 • Confirmandus: konfirmand
 • Confirmatio: bekræftelse
 • Confirmatus: konfirmeret
 • Confitens: kommunikant, nadvergæst
 • conjugium: ægteskab
 • Conjux: ægtefæIle
 • Consangvineus: blodsbeslægtet
 • Copulation: vielse
 • Copulatus: ægteviet
 • Cras: i morgen
 • Crastino die: dagen efter

D

 • Datum ut supra: samme dato som ovenfor
 • deflorata: defloreret, ikke-jomfru
 • Defunctus: afdød
 • Denatus: afdød
 • Deprekant: altergænger
 • Desponsatus: trolovet
 • Dictus: kaldet
 • Dictum: befaling
 • Dies: dag
 • Die progrediente: den foregående dag
 • Die proximo: den næste dag
 • Die sequenti: den følgende dag
 • Die ut supra: samme dag som ovenfor
 • Dito, do.: det samme
 • Domini: Herrens
 • Dominica, D.ca, Dom.: søndag

E

 • e. a. = ejusdem anno: samme år
 • Ejus: samme
 • Ejusdem: samme måned
 • Eodem die, eod eller E. die: samme dag
 • Epiphania: Fremkomst
 • Et cetera: osv.
 • Etc.: osv.
 • Ex: fra

F

 • Festum, Fest.: kirkelig festdag
 • Fides, fidejus = fidei jussores: trosgaranter, faddere
 • Filia: datter
 • Filiola: lille datter
 • Filiolus: lille søn
 • Filius: søn
 • Folio, fol.: ark (med sider: #a: forside og #b: bagside)
 • Frater: broder

G

 • Genesis: skabelse
 • Gesta: gerninger
 • Gradus: grad, rang
 • Gratia: nåde, løn
 • Gratiarum, Grat.: Taksigelsesfest

H

 • Hebdomas: 7 dage, en uge
 • Hic: denne
 • Hoc: dette
 • Hora: time; hora 10: kl. 10
 • Hujus: genitiv af denne, dette; 20. hujus: den tyvende i samme måned
 • Humatus: begravet

I/J

 • I.e., id est: dvs
 • Ibidem, ibid.: samme sted
 • Ieiunium: fastetid
 • Illegitimus: uægte
 • In aedibus privatis baptizatus: hjemmedøbt
 • Incarnatio: Kristi menneskeliggørelse
 • Index, indicem, -is, -i, -e (osv.): fortegnelse
 • Infans: barn
 • Infra: under, nedenfor
 • Inhumatus: begravet
 • Introductio, intro.: introduktion
 • Ipso die: på samme dag
 • Item: ligeledes; samme dato som foregående
 • juvenculus, Juv.: ungkarl

K

se C

L

 • Lateris, lat.: Sum af sammentælling, som overføres til næste side
 • Legitimus: ægtefødt
 • Levator: gudfader
 • Levatrix: gudmoder
 • Locus: sted
 • Locus sigilli, l.s.: seglets placering

M

 • Manu mea propria, m.m.p.: skrevet med egen hånd
 • Manu propria, m.p.: skrevet med egen hånd
 • Maritus: ægtefælle
 • Matrimonium: ægteskab
 • Mens: måned
 • Mens = Mensalgods: gods, der sikrer præstens underhold
 • Meus: min
 • modo: i stedet for; Hans Nissen modo Nis Hansen: Nis Hansen erstatter Hans Nissen
 • Mortuorum: de dødes
 • Mortuus, mort.: afgået ved døden

N

 • Nat. Christi: Kristi fødsel, jul
 • Natalis dies: fødselsdag
 • Nativitas: fødsel
 • Natus, nat.: født
 • Nocte: om natten; nox: nat
 • Nomen: navn
 • Nomen impositum: givet navn
 • Nominatus, nomin.: navngivet
 • Nomine, noie: ved navn
 • nonus: niende
 • Novus Annus, Nov.A.: nytår
 • Nuptiae: vielse
 • Nuptus: gift

O

 • Omnes: alle
 • Obiit: han døde
 • Octavia: 8de dag, dvs. 7 dage før en fest

P

 • Pagina, pag.: på side
 • Parasceue: langfredag
 • Parentation: ligtale
 • Parentes: forældre
 • Passio domini: langfredag
 • Pastor loci: stedets præst i.e.: sognepræsten
 • Pater: fader
 • Patrinus: mandsfadder
 • Paupertas: fattigdom
 • peccatum: synd
 • Pentecoste: 50. dag
 • Pervigilium: 2den dag før en festdag
 • post, p.: efter
 • Postfestum: dag efter festdag
 • Postridie: dagen efter
 • Praeceptum: bud
 • Praepositus: provst
 • Præs., praesentibus: i overværelse af; faddere
 • Pridie: dagen før
 • prim/us/a..: første
 • Privigna: steddatter
 • Privignus: stedsøn
 • pro Memoria, p.M.: til påmindelse om
 • Proclamatio: lysning
 • Profestum: dag før festdag
 • Publicatio: bekendtgørelse
 • publice, pub.: offentlig, åbent
 • Puerpera: barselskone

R

 • resurrexus: genopstanden

S

 • Sabbatum: lørdag
 • salvo titulo, s.T.: med forbehold for brug af korrekt titel
 • Sancta dominica: påskesøndag
 • Sanctum sabbatum: påskelørdag
 • sanctus, sct., skt.: hellig
 • scilicet, sc., scil.: nemlig
 • secundus/a/um_: anden
 • septuagesima: 70.
 • sexagesima: 60.
 • sepultus, sep.: begravet
 • sive: eller
 • Socer: svigerfader
 • Soceri: svigerforældre
 • Socrus: svigermoder
 • solidum: det hele
 • Sollicitation: ansøgning
 • Soror: søster
 • Sponsa: brud
 • Sponsatus: en forlovet
 • Sponsor, spons.: forlover
 • Sponsus: brudgom
 • Spuria: uægte født pige
 • Spurius: uægte født dreng
 • super, sup.: over, desuden
 • Supplicatio: ansøgning
 • Susc./Susceptrix: gudmoder


T

 • Templum, templ.: kirke
 • Tertius/a/um: tredie
 • Testis, -es: vidne

U

 • Ut infra: som nedenfor
 • Ut retro: som foran
 • Ut supra: som ovenfor
 • Uxor: hustru

V

 • Vide: se
 • Videlicet, vid.: nemlig
 • Vidua: enke
 • Viduus: enkemand
 • Vigilia: dag/aften før festdag
 • Viridis: grøn
 • Vulgo: også kaldet

X

 • Xsti: Christi
 • Xtus: Christus

Kilder

 • J. Ch. Jensen og M. J. Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog 1920/1967
 • E. Habel: Mittellateinisches Glossar u.å. (1931)

Eksternt link

Personlige værktøjer